The Mountain King - Rick Hautala
Man chases big hairy gorilla around mountain...where he finds more big hairy gorillas...big fight and hairy gorillas die....bit boring really zzzzzzzzzzzz :(